Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Faculty of Mathematics and Natural Sciences - Strukturforschung / Elektronenmikroskopie

Humboldt-Universität zu Berlin | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | Department of Physics | Strukturforschung / Elektronenmikroskopie | Publications | Precise and Reversible Protein-Microtubule-Like Structure with Helicity Driven by Dual Supramolecular Interactions

Guang Yang, Xiang Zhang, Zdravko Kochovski, Yufei Zhang, Bin Dai, Fuji Sakai, Lin Jiang, Yan Lu, Matthias Ballauff, Xueming Li, Cong Liu, Guosong Chen, and Ming Jiang (2016)

Precise and Reversible Protein-Microtubule-Like Structure with Helicity Driven by Dual Supramolecular Interactions

Journal of the American Chemical Society, 138(6):1932–1937.