Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Faculty of Mathematics and Natural Sciences - Strukturforschung / Elektronenmikroskopie

wavelength.txt

function lambda = wavelength(v0)
% returns the electron wavelength in A for a given accelerating voltage in keV

emass = 510.99906; % electron rest mass in keV
hce = 12.3984244; % h*c/e in A/keV

lambda = hce./sqrt(v0.*(2*emass+v0)); % in Angstroem